+38 (044) 20 90 150 |+38 098 19 90 150 | +38(066) 50 304 83 | +38 (063) 848-47-44 | sale@fix.kiev.ua
На зв'язку +38 098 19 90 150

Кошик

закрити

Немає товарів у кошику.

В магазин

Кошик

закрити

Немає товарів у кошику.

В магазин
На зв'язку +38 098 19 90 150

Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
            СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
           ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
             ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
              ДБН.А.1.1-1-93
             Видання офіційне
      Міністерство України у справах будівництва і архітектури
            Мінбудархітектури України
                 Київ 1993
 УДК 69:658.012.224
 РОЗРОБЛЕНІ,ВНЕСЕНІ ТА    Управлінням державних нормативів
 ПІДГОТОВЛЕНІ ДО       і стандартів Мінбудархітектури
 ЗАТВЕРДЖЕННЯ         України
 ЗАТВЕРДЖЕНІ:         Наказом Мінбудархітектури України
                від 27.04.93 N 46 та введені в дію
                з 01.07.93
   З введенням в дію ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 та ДБН
А.1.1-3-93 втрачають силу на території України СНиП 1.01.01-82*,
СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*.
          С Видавництво "Укрархбудінформ"
          ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
-----------------------------------------------------------------
|Система стандартизації і нормування      ДБН А1.1.1-93  |
|в будівництві                 Вводяться вперше |
|Основні положення                       |
-----------------------------------------------------------------
  Дані норми встановлюють основні положення системи стандартиза-
ції і нормування в будівництві, класифікацію нормативних докумен-
тів /далі - НД/ України в галузі будівництва /додаток 1/, види НД
та основні вимоги до їх змісту.
  НД розробляються і застосовуються згідно з правилами, що вста-
новлені міжгалузевою "Державною системою стандартизації" та галу-
зевою "Системою стандартизації і нормування в будівництві", і
грунтуються на законодавчих і нормативних актах України.
  Вимоги норм обов'язкові для всіх організацій-розробників та
користувачів НД в галузі будівництва.
  Терміни та визначення основних понять наведені у додатку 2.
  1. Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві
  1.1. Основними завданнями стандартизації і нормування в будів-
ництві є:
  - проведення єдиної технічної політики і створення єдиної сис-
теми НД;
  - забезпечення надійності та безпеки об'єктів будівництва;
  - встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умо-
ви праці та побуту в населених пунктах, будівлях, спорудах, під-
приємствах, які проектуються;
  - забезпечення належного науково-технічного рівня та якості
будівництва на основі впровадження досягнень науки, техніки і
передового досвіду в практику проектування і будівництва, вироб-
ництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
  - раціональне використання земель, природних ресурсів та охо-
  рона навколишнього середовища;
  - скорочення інвестиційного циклу та підвищення ефективності
капітальних вкладень;
  - економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;
  - удосконалення організації проектування та інженерних вишуку-
вань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних
конструкцій, виробів та матеріалів;
  - створення сумішених норм технологічного та будівельного про-
ектування.
  2. Види НД
  2.1. НД України в галузі будівництва поділяються на такі види:
  - державні стандарти - ДСТ;
  - державні будівельні норми - ДБН;
  - відомчі будівельні норми - ВБН;
  - регіональні будівельні норми - РБН;
  - технічні умови - ТУ.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.2
                       ------------------
  2.2. Як НД України в галузі будівництва застосовуються докумен-
ти колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також між-
народні, регіональні і національні стандарти, норми та правила ін-
ших держав, які входять у "Перелік нормативних документів в галузі
будівництва, що діють на території України".
  2.3. ДСТ України встановлюють організаційно-методичні та за-
гальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і промислової про-
дукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку,
виробництво /виготовлення/ та експлуатацію /використання/.
  ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.
  2.4. ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послу-
ги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територі-
альна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об'єктів
будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій/,
а також в галузі організації, технології, управління і економіки
будівництва.
  ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.
  2.5. ВБН Украіни розробляються при відсутності ДБН або при не-
обхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють/ вимоги
ДБН, к урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств
цього відомства, і затверджуються даним відомством.
  2.6. РБН України містять регіональні правила забудови населе-
них пунктів і територій, розробляються і затверджуються згідно з
порядком, що встановлений Законом України "Про основи містобуду-
вання".
  2.7. ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової
продукції будівельного призначення, її виготовлення, упакування,
маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування
та зберігання.
  ТУ затверджуються заінтересованими організаціями.
  2.8. Проекти ВБН, РБН, ТУ погоджуються з Мінбудархітектури
України.
  2.9. До НД можуть розроблятися Посібники, вимоги до яких на-
ведені в додатку 3.
  3. Вимоги до змісту НД
  3.1. НД повинні містити вимоги, що мають пряме відношення до
об'єкта стандартизації чи нормування і не дублюють положення
інших НД.
  ВБН, РБН і ТУ не повинні суперечити вимогам державних НД.
  3.1.1. Вимоги НД повинні бути спрямовані на забезпечення
пріоритету інтересів споживача продукції, робіт, послуг і пот-
реб суспільства, збереження і раціонального використання усіх ви-
дів ресурсів і взаємопов'язані з іншими НД.
  3.2. НД в галузі будівництва містять обов'язкові та рекомендо-
вані вимоги.
  До обов'язкових належать:
  - вимоги до якості продукції, робіт та послуг, що забезпечують
                       ДБН А.1.1-1-93 С.3
                       ------------------
їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорону навко-
лишнього середовища;
  - вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії;
  - вимоги по забезпеченню сумісності та взаємозамінності про-
дукції;
  - вимоги, що забезпечують вірогідність і єдність вимірювань,
методів контролю якості продукції;
  положення, що забезпечують технічну єдність при розробці, ви-
готовленні /виробництві/ і використанні /експлуатації/ продукції,
виконанні робіт та наданні послуг: правила оформлення технічної
документації, допуски і посади, загальні правила забезпечення
якості продукції, терміни, визначення і позначення.
  3.2.1. Обов'язкові вимоги НД України підлягають безумовному
дотриманню згідно зі своїм призначенням органами управління, під-
приємствами і організаціями, незалежно від форм власності, а та-
кож громадянами, що займаються індивідуально-трудовою діяльністю.
  3.3. До рекомендованих належать інші вимоги до споживацьких
/експлуатаційних/ властивостей продукції, робіт і послуг.
  Ці вимоги стають обов'язковими у випадках:
  - що встановлені законодавчими актами України;
  - включення їх в договір на розробку, виготовлення і поставку
продукції, виконання робіт та надання послуг;
  - документальні заяви постачальника /виконавця/ про відповід-
ність продукції, робіт і послуг цим вимогам.
  3.4. НД в галузі будівництва, що не передбачають обов'язкових
вимог до продукції, робіт і послуг, є рекомендованими.
  3.5. При розробці ДБН та ВБН на конкретну продукцію будівниц-
тва повинен бути забезпечений комплексний підхід в установленні
вимог до заданого об'єкта нормування, включаючи його проектуван-
ня, будівництво /зведення, монтаж, улаштування/ та експлуатацію.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.4
                       ------------------
                         Додаток 1
                        Обов'язковий
                 СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
         нормативних документів України в галузі будівництва
  ------------------------------------------------------------------------------
  |                К  Л  А  С  И              |
  | --------------   --------------   --------------   -------------- |
  | |      |   |      |   |      |   |      | |
  | |   А   |   |   Б   |   |   В   |   |   Г   | |
  | |      |   |      |   |      |   |      | |
  | --------------   --------------   --------------   -------------- |
  ---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------
       |          |          |        |
   ---------------    --------     ---------------     |
   |   |   |    |   |     |   |   |     |
 -----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------
 |  |   |   |  П  |І  Д|  К  Л|  А | С  | И    |       |
 | --------------------- --------------  ---------------------  -------     |
 | | А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 |  | В.1 || В.2 || В.3 |  | Г.1 |     |
 | --------------------- --------------  ---------------------  -------     |
 -----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------
   |    |   |      |     |   |   -------------------------
   |    |   |      |     |   ----------------        |
   |    |   К|  О   М |  П   Л|  Е   К   С  И|        |
  ---------  |  ---------   |  ---------    -------------------------  |
  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |    |    |  |  |    |  |
-------|-------| -------|-------  |-------|------- ------- -------|------- -------|
|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2|  ||В.1.1|||В.1.2| |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||
-------|-------| -------|-------  |-------|------- ------- -------|------- -------|
    |    |    |     |    |      -------------------------  |
  -------  |   -------    |  -------   ------- ------- ------- -------|
  |А.1.3|  |   |А.3.3|    |  |В.1.3|   |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||
  -------  |   -------    |  -------   ------- ------- ------- -------|
        |          |                        |
      ---------        ------------                   |
      |  |  |         |  |  |                   |
    -------|-------      -------|-------             ------- |
    |А.2.1|||А.2.2|      |Б.2.1|||Б.2.2|             |В.3.1|--|
    -------|-------      -------|-------             ------- |
      --------         ---------                   |
    ------- -------      ------- -------             ------- |
    |А.2.3| |А.2.4|      |Б.2.3| |Б.2.4|             |В.3.2|---
    ------- -------      ------- -------             -------
                       ДБН А.1.1-1-93 С.5
                       ------------------
    КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ
              БУДІВНИЦТВА
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
 А.   Організаційно-методичні норми, правила і стандарти
 А.1. Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація
            і метрологія
А.1.1. Система стандартизації та   Завдання, об'єкти стандарти-
    нормування в будівництві    зації та нормування, методо-
                    дологія робіт. Види докумен-
                    тів, порядок і організація
                    їх розробки, змін, перегляду
                    та застосування, вимоги до
                    побудови, змісту, викладу,
                    оформлення, експертизи, по-
                    годження, затвердження, ре-
                    єстрації, видання та відмі-
                    ни нормативних документів.
                    Терміни і визначення, позна-
                    чення.
                    Правила використання міжна-
                    родних та зарубіжних норм і
                    стандартів. Органи стандарти-
                    зації та нормування, порядок
                    їх акредитації і функціону-
                    вання.
А.1.2. Система ліцензування та     Завдання, об'єкти ліцен-
    сертифікації в будівництві   зування та сертифікації, ме-
                    тодологія робіт. Органи лі-
                    цензування, сертифікації,
                    порядок їх акредитації і
                    функціонування.
А.1.3. Система метрологічного      Завдання, правила метро-
    забезпечення в будівництві   логічного забезпечення, ме-
                    тодологія робіт. Одиниці ви-
                    мірювань, що застосовуються
                    /фізичні величини/.
  А.2.  Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А.2.1. Вишукування           Завдання, порядок прове-
                    дення, методологія робіт,
                    вимоги до складу і резуль-
                    татів робіт з інженерно-
                    технічних, екологічних та
                    економічних вишукувань на
                    стадіях проектування, бу-
                    дівництва і експлуатації
                    будівельних об'єктів.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.6
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
А.2.2. Проектування           Стадійність проектування,
                    вимоги до складу проектної
                    документації, порядок її
                    розробки і внесення змін,
                    погодження, експертизи,
                    затвердження та передачі
                    замовнику. Авторський на-
                    гляд.
А.2.3. Територіальна діяльність     Загальні положення,
    в будівництві         призначення, види робіт і
                    послуг, порядок їх вико-
                    нання. Обов'язки і права
                    територіальних організа-
                    цій.
А.2.4. Система проектної        Вимоги до комплектності,
    документації для        змісту, викладу та офор-
    будівництва          млення проектної докумен-
                    тації. Нормоконтроль.
 А.3.      Виробництво продукції в будівництві
А.3.1. Управління, організація     Вимоги до технологічної
    і технологія          підготовки, організації
                    будівництва та виробництва
                    будівельних матеріалів, ви-
                    робів і конструкцій. Орга-
                    нізація використання засо-
                    бів механізації будівницт-
                    ва. Розробка і постановка
                    продукції будівельного
                    призначення на виробництво.
                    Управління якістю будів-
                    ництва. Прийняття будівель-
                    ної продукції і робіт.
А.3.2. Система стандартів        Вимоги по забезпеченню
    безпеки праці в        безпечного виконання бу-
    будівництві          дівельно-монтажних і спе-
                    ціальних робіт. Загальні
                    вимоги до пристроїв, об-
                    ладнання та інструменту для
                    безпечного проведення ро-
                    біт.
А.3.3. Система технологічної      Вимоги до складу, поряд-
    документації в         ку розробки, змісту, оформ-
    будівництві          лення та затвердження проек-
                    тів провадження робіт, тех-
                    нологічних карт та регламен-
                    тів.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.7
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
  Б.      Містобудування
Б.1.  Система містобудівної      Порядок складання місто-
    документації          будівних програм, прогнозів
                    і концепцій містобудівного
                    розвитку, генеральних пла-
                    нів, проектів земельно-
                    господарського устрою на-
                    селених пунктів та інших
                    видів містобудівної доку-
                    ментації. Вимоги до розроб-
                    ки, складу і змісту місто-
                    будівної документації, по-
                    рядку проведення її погод-
                    ження, експертизи, затверд-
                    ження, внесення в неї змін
                    та відміни.
 Б.2.   Планування та забудова населених пунктів і територій
Б.2.1. Регіональне планування і     Соціально-економічні,
    розміщення об'єктів      інженерно-технічні, сані-
    містобудування         тарні та екологічні вимо-
                    ги. Фізико-географічне та
                    містобудівне районування
                    територій.
Б.2.2. Планування та забудова      Соціально-економічні,
    міст і функціональних     інженерно-технічні, сані-
    територій           тарні та екологічні вимо-
                    ги до загальної організа-
                    ції міських територій.
                    Сельбищні, виробничі, рек-
                    реаційно-оздоровчі терито-
                    рії. Архітектурно-плану-
                    вальні, протипожежні та
                    санітарні вимоги до місь-
                    кої забудови. Вимоги ци-
                    вільної оборони. Особли-
                    вості будівництва в умовах
                    забудови, що склалася. За-
                    гальні вимоги по охороні
                    природи, пам'яток історії
                    та культури.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.8
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
Б.2.3. Системи міської         Вимоги до організації
    інфраструктури         культурно-побутового об-
                    слуговування, систем і
                    споруд міського та зов-
                    нішнього транспорту, ву-
                    лиць та проїздів,інженер-
                    ного забезпечення. Земель-
                    но-господарський устрій
                    міст.
Б.2.4. Планування та забудова      Соціально-економічні,
    міських поселень        інженерно-технічні, сані-
                    тарні та екологічні вимо-
                    ги до мереж сільського
                    розселення, планування та
                    забудови населених пунктів,
                    організації сільської сади-
                    би та фермерського госпо-
                    дарства. Вимоги цивільної
                    оборони.
   В.     Технічні норми, правила і стандарти
  В.1.  Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та
          продукції будівельного призначення
В.1.1. Захист від небезпечних      Характеристика небезпеч-
    геологічних процесів,     них геологічних процесів
    шкідливих експлуатаційних   /землетруси, зсуви, лавини,
    впливів, від пожежі      селі, підтоплення, затоп-
                    лення, абразія, набухаючі
                    грунти, карсти, території,
                    що підроблюються, осідання
                    в лесах та ін./. Основні
                    вимоги до проведення вишу-
                    кувань, забезпечення захис-
                    ту територий, будинків і
                    споруд, стійкості будин-
                    ків і споруд, безпеки лю-
                    дей та функціонування си-
                    стем життєзабезпечення у
                    складних інженерно-геоло-
                    гічних умовах. Характерис-
                    тики впливів навколишньо-
                    го середовища та шкідливих
                    експлуатаційних впливів
                    /шум, температура, радио-
                    активне випромінювання,
                    токсичні виділення та ін./,
                    вимоги до рівня показників
                    експлуатаційного режиму.
                    Розрахункові методи та
                    конструктивне забезпечення
                       ДБН А.1.1-1-93 С.9
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
                    захисту здоровья та ресур-
                    созбереження, методи конт-
                    ролю та випробувань. Пожеж-
                    ні навантаження.
                     Класифікація будинків і
                    споруд за ступенем вогне-
                    стійкості та вибухопожежо-
                    небезпеки, показники і ха-
                    рактеристики вогнестійко-
                    сті та горючості, загальні
                    принципи забезпечення по-
                    жежобезпеки, методи випро-
                    бувань.
В.1.2. Система забезпечення       Загальні принципи та ос-
    надійності та безпеки     новні положення по забез-
    будівельних об'єктів      печенню надійності і без-
                    пеки. Навантаження, діяння
                    і фактори, що впливають на
                    надійність та безпеку. Кла-
                    сифікація будинків і спо-
                    руд за ступенем відпові-
                    дальності. Види граничних
                    станів за несучою спромож-
                    ністю, показники несучої
                    спроможності, загальні
                    принципи розрахунку та
                    випробувань будівельних
                    конструкцій і основ.
В.1.3. Система забезпечення       Загальні принципи та
    точності геометричних     основні положення по за-
    параметрів у будівництві    безпеченню розмірної суміс-
                    ності та взаємозамінності,
                    допуски геометричних пара-
                    метрів, загальні вимоги до
                    точності вимірювань. Гео-
                    дезична служба в будів-
                    ництві.
 В.2.   Об'єкти будівництва та промислова продукція
          будівельного призначення
В.2.1. Основи та підвалини       Загальні правила геотех-
    будинків і споруд       нічного проектування.
                    Класифікація, методи роз-
                    рахунку, проектування,
                    улаштування та забезпечен-
                    ня експлуатаційної надій-
                    ності основ та підвалин,
                    в тому числі у складних
                    інженерно-геологічних
                    умовах. Методи контролю
                       ДБН А.1.1-1-93 С.10
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
                    та випробувань.
В.2.2. Будинки і споруди        Житлові та громадські,
                    виробничі та допоміжні бу-
                    динки і споруди: класифі-
                    кація, вимоги до складу
                    приміщень і об'ємно-плану-
                    вальних параметрів, інже-
                    нерного обладнання, експлу-
                    атаційного режиму, безпеки
                    при експлуатації та стихій-
                    них впливах.
                    Правила прийняття. Мобіль-
                    ні будинки і споруди:
                    класифікація, загальні ви-
                    моги, технічні умови на
                    конкретні типи.
В.2.3. Споруди транспорту        Класифікація, вимоги до
    /в тому числі магі-      розміщення та відведення
    стральні трубопроводи/     земель, геометричних пара-
                    метрів та експлуатаційних
                    характеристик, надійності
                    та безпеки. Навантаження
                    та впливи. Методи розрахун-
                    ку та випробувань, правила
                    прийняття.
В.2.4. Гідротехнічні, енерге-      Класифікація, вимоги до
    тичні та меліоративні     розміщення та відведення
    системи і споруди,       земель, геометричних пара-
    підземні гірничі        метрів та експлуатаційних
    виробки.            характеристик, надійності
                    та безпеки. Навантаження
                    та впливи. Методи розрахун-
                    ку та випробувань, правила
                    прийняття.
В.2.5. Інженерне обладнання       Водопостачання. каналі-
    будинків і споруд.       зація, теплопостачання,
    Зовнішні мережі та       опалення, вентиляція та
    споруди            кондиціювання повітря,
                    газопостачання, електро-
                    постачання та слаботочні
                    системи, системи сміттє-
                    виведення: параметри, за-
                    гальні вимоги до зовніш-
                    ніх мереж і споруд, внут-
                    рішніх мереж та обладнан-
                    ня. Загальні вимоги до
                    розміщення ліфтів, під-
                    йомників, ескалаторів та
                    вантажопідйомного облад-
                       ДБН А.1.1-1-93 С.11
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
                    нання будинків і споруд.
                    Правила прийняття, методи
                    контролю та випробувань.
                    Технічні умови на облад-
                    нання, арматуру та прила-
                    ди, їх типи, конструкція,
                    параметри і розміри, ме-
                    тоди контролю та вимірю-
                    вань.
В.2.6. Конструкції будинків і     Залізобетонні, бетонні,
    споруд             кам'яні, армокам'яні,
                    стальні та з алюмінієвих
                    сплавів, дерев'яні, азбес-
                    тоцементні, на основі
                    пластмас та інших матеріа-
                    лів, комбіновані: розрахун-
                    кові характеристики, спе-
                    ціальні вимоги до парамет-
                    рів якості матеріалів, ме-
                    тоди розрахунку та констру-
                    ювання, захисту від коро-
                    зії, загальні вимоги до ви-
                    робів, методи контролю та
                    випробувань.
                    Технічні умови на вироби
                    та комплектуючі деталі се-
                    рійного виробництва. Вік-
                    на, двері, ворота та при-
                    лади для них: загальні ви-
                    моги до виробів та комплек-
                    туючих деталей, методи кон-
                    тролю та випробувань, тех-
                    нічні умови на вироби.
В.2.7. Будівельні матеріали      Стінові матеріали, міне-
                    ральні в'яжучі речовини,
                    бетони та розчини, заповню-
                    вачі, азбестоцементні ви-
                    роби, теплоізоляційні, зву-
                    коізоляційні та звуковбир-
                    ні матеріали, дорожні, опо-
                    ряджувальні та облицювальні
                    матеріали, будівельне скло,
                    матеріали для м'яких покрі-
                    вель, гідроізоляції та гер-
                    метизації, хімічні добавки
                    для цементів, бетонів і бу-
                    дівельних розчинів, вогне-
                    тривкі та радіаційностійкі
                    захисні матеріали, водяні
                    системи для замішування
                    бетонів і розчинів, арма-
                       ДБН А.1.1-1-93 С.12
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
                    турна сталь і закладні де-
                    талі для залізобетонних
                    конструкцій, полімерні мате-
                    ріали: загальні технічні
                    вимоги та технічні умови
                    на конкретні різновиди, ти-
                    пи, марки, методи контролю
                    та випробувань.
В.2.8. Будівельна техніка,      Будівельні машини та облад-
    оснастка, інвентар       нання, засоби транспорту-
    та інструмент         вання, пакетування і кон-
                    тейнеризації, риштовання,
                    опалубка для бетонних ро-
                    біт, монтажна оснастка,
                    будівельний інструмент,
                    спеціалізована оснастка
                    підприємств будіндустрії:
                    загальні технічні вимоги
                    на розробку, виготовлення,
                    випробування,технічне об-
                    слуговування та ремонт.
                    Види, типи, геометричні
                    параметри та навантаження,
                    технічні умови на вироби.
  В.3.    Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція
В.3.1. Експлуатація конструкцій та  Загальні вимоги по техніч-
    інженерного обладнання     ному утриманню, обстеженню
    будинків і споруд, систем   та ремонту конструкцій, ін-
    життєзабезпечення       женерного обладнання будин-
                    ків і споруд, систем життє-
                    забезпечення містобудівних
                    комплексів.
В.3.2. Реконструкція, ремонт,     Вимоги по забезпеченню
    реставрація об'єктів      безпеки, комфорту і охо-
    невиробничої сфери       рони здоров'я в будинках і
                    спорудах, в тому числі
                    при зміненні їх призначен-
                    ня. Експлуатаційна та ре-
                    монтна документація. Орга-
                    нізація і технологія про-
                    ведення робіт по ремонту,
                    реставрації та реконструк-
                    ції об'єктів.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.13
                       ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр   Найменування класів,     Напрямки стандартизації та
    підкласів та комплексів        нормування
       документів
------------------------------------------------------------------
  Г.   Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-
             інформаційні матеріали
Г.1.  Організаційно-методичні    Норми тривалості проекту-
    економічні і технічні     вання, будівництва та нор-
    нормативи           мативи відряду. Норми вит-
                    рат матеріалів. Норми пот-
                    реби в будівельному інвен-
                    тарі, інструментах, прила-
                    дах, будівельній техніці.
                    Норми оплати праці в будів-
                    ництві. Базові норми опла-
                    ти /цінники/ проектно-ви-
                    шукувальних робіт. Кошто-
                    рисні норми. Базові норма-
                    тиви питомих капітальних
                    вкладень. Норми споживання
                    енергетичних ресурсів.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.14
                       ------------------
                           Додаток 2
                           Обов'язковий
             ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Стандартизація        - діяльність, яка спрямована на до-
                сягнення оптимального ступеня упо-
                рядкування у визначеній галузі за
                допомогою встановлення положень
                для загального та багаторазового
                застосування відносно існуючих
                або потенційних завдань.
Нормативний документ (НД)   - документ, котрий містить правила,
                загальні принципи, характеристики,
                які стосуються визначених видів
                діяльності або їх результатів.
Стандарт           - НД із стандартизації, який роз-
                роблено на засадах згоди біль-
                шості заінтересованих сторін і
                прийнятий визнаним органом, в
                якому встановлені для загального
                та багаторазового застосування
                правила, загальні принципи, ха-
                рактеристики, що стосуються виз-
                начених об'єктів стандартизації,
                і який спрямований на досягнення
                оптимального ступеню упорядкуван-
                ня у визначеній галузі.
Будівельні норми       - НД по нормуванню, який розроблено
                на засадах згоди більшості заін-
                тересованих сторін і прийнятий
                визнаним органом, в якому встанов-
                лені для загального та багаторазо-
                вого застосування загальні принци-
                пи, правила, норми, характеристи-
                ки, що стосуються визначених
                об'єктів нормування в галузі бу-
                дівництва.
Зміна НД           - часткове змінення змісту НД
                /заміна, виключення або допов-
                нення вимог/, а також продовжен-
                ня обмеження або зняття обмежен-
                ня терміну дії документа.
Перегляд НД          - розробка нового НД замість діючо-
                го.
Об'єкт стандартизації     - продукція, процеси (роботи),
або нормування         послуги, які підлягають стандар-
                тизації або нормуванню.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.15
                       ------------------
                           Додаток 3
                           Обов'язковий
              ВИМОГИ ДО ПОСІБНИКІВ
  1. Посібники не є нормативними докукментами.
  2. Посібники деталізують окремі положення будівельних норм,
містять приклади та алгоритми розрахунків, текстові, табличні та
графічні матеріали, інші допоміжні та довідкові дані, необхідні
для реалізації різних видів діяльності в галузі будівництва.
  3. Необхідність розробки Посібників встановлюється, як пра-
вило, в технічному завданні на розробку (внесення змін) та пере-
гляд НД.
  4. Посібники до НД розробляються і затверджуються ведучими ор-
ганізаціями-розробниками цих будівельних норм, або іншими органі-
заціями за узгодженням з ведучою організацією.
  5. Посібники підготовлюють до видання на українській та ро-
сійській мовах та видають у порядку, який встановлює замовник
цих документів.
  6. Після найменування Посібника повинні зазначатися шифр та
найменування НД, до якого він розроблений.
  7. До одного НД залежно від його змісту може випускатися один
чи декілька Посібників.
  8. Введення в дію Посібників та змін до них, їх відміна здій-
снюється організазціями, які затвердили ці документи, з інформу-
ванням про це Мінбудархітектури України.
  9. Організації-розробники Посібників несуть відповідальність
за обгрунтованість включених до них даних, їх відповідність обо-
в'язковим вимогам державних НД та за наслідками їх застосування.
 10. Ведуча організація-розробник Посібниів щорічно перевіряє їх
відповідність НД, до яких вони розроблені, встановлюють необхід-
ність їх оновлення чи відміни та подає в Мінбудархітектури Украї-
ни перелік діючих Посібників з зазначенням реквізітів організацій
чи підприємств, які видають ці документи.
 11. Посібники є власністю замовника, якщо інше не передбачено
умовами договору на їх розробку.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.16
                       ------------------
                ЗМІСТ
-------------------------------------------------------------------
1. Основні завдання стандартизації і нормування
  в будівництві ........................................  1
2. Види НД ..............................................  1
3. Вимоги до змісту НД ..................................  2
4. Додаток 1. Схема Класифікації.Класифіація
  нормативних документів України в галузі будівництва...  4
5. Додаток 2. Терміни та визначення .....................  14
6. Додаток 3. Вимоги до посібників ......................  15
          ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
             СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ
           И НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
             ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
              ДБН А.1.1-1-93
             Издание официальное
    Министерство Украины по делам строительства и архитектуры
         / Минстройархитектуры Украины /
              Киев 1993
 УДК 69:658.О12.224
 РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ   Управлением государ-
                     ственных нормативов и
 К УТВЕРЖДЕНИЮ:              стандартов
                     Минстройархитектуры
                     Украины
 УТВЕРЖДЕНЫ:               Приказом Минстрой-
                     архитектуры Украины
                     от 27.04.93 N 46 и
                     введены в действие с
                     01.07.93
С введением в действие ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 и ДБН
А.1.1-3-93 утрачивают силу на территории Украины СНиП 1.01.01-82*,
СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*
           С Издательство "Укрархстройинформ"
      ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
--------------------------------------------------------------
|Система стандартизации и          ДБН А.1.1-1-93  |
|нормирования в строительстве.       Вводятся впервые |
|Основные положения                     |
--------------------------------------------------------------
 Настоящие нормы устанавливают основные положения системы стан-
дартизации и нормирования в строительстве, классификацию норма-
тивных документов /далее - НД/ Украины в области строительства
/приложение 1/, виды НД и основные требования к их содержанию.
 НД разрабатываются и применяются по правилам, установленным
межотраслевой "Государственной системой стандартизации" и отрас-
левой "Системой стандартизации и нормирования в строительстве",
и основываются на законодательных и нормативных актах Украины.
 Требования данных норм обязательны для всех организаций-раз-
работчиков и пользователей НД в области строительства.
 Термины и определения основных понятий приведены в приложе-
нии 2.
 1. Основные задачи стандартизации и нормирования в строительстве.
 1.1. Основными задачами стандартизации и нормирования в строи-
тельстве являются:
 - проведение единой технической политики и создание единой сис-
темы НД;
 - обеспечение надежности и безопасности объектов строительства;
 - установление требований, обеспечивающих здоровые и безопасные
условия труда и быта в проектируемых населенных пунктах, зданиях,
сооружениях, предприятиях;
 -обеспечение надлежащего научно-технического уровня и качества
строительства на основе внедрения достижений науки, техники и пе-
редового опыта в практику проектирования и строительства, произ-
водства строительных конструкций, изделий и материалов;
 - рациональное использование земель, природных ресурсов и охра-
на окружающей среды;
 - сокращение инвестиционного цикла и повышение эффективности
капитальных вложений;
 - экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов;
 - совершенствование организации проектирования и инженерных
изысканий, сметного дела, строительства и производства строитель-
ных конструкций, изделий и материалов;
 - создание совмещенных норм технологического и строительного
проектирования.
 2. Виды НД
 2.1. НД Украины в области строительства подразделяются на сле-
дующие виды:
 - государственные стандарты - ДСТ;
 - государственные строительные нормы - ДБН;
 - ведомственные строительные нормы - ВБН;
 - региональные строительные нормы - РБН;
 - технические условия - ТУ.
 2.2. В качестве НД Украины в области строительства применяются
документы бывших СССР и УССР до их замены или отмены, а также
международные, региональные и национальные стандарты, нормы и
                       ДБН А.1.1-1-93 С.2
                       ------------------
правила других государств, включенные в "Перечень нормативных
документов в области строительства, действующих на территории
Украины".
 2.3. ДСТ Украины устанавливают организационно-методические и
общетехнические требования к объектам строительства и промышлен-
ной продукции строительного назначения, они обеспечивают их раз-
работку, производство /изготовление/ и эксплуатацию /использова-
ние/.
 ДСТ утверждаются Минстройархитектуры Украины.
 2.4. ДБН Украины разрабатываются на продукцию, процессы и ус-
луги в сфере градостроительства /изыскания, проектирование, тер-
риториальная деятельность, возведение, реконструкция и реставра-
ция объектов строительства, планировка и застройка населенных
пунктов и территорий/, а также в области организации, технологии,
управления и экономики строительства.
 ДБН утверждаются Минстройархитектуры Украины.
 2.5. ВБН Украины разрабатываются при отсутствии ДБН или при не-
обходимости установления требований, превышающих /дополняющих/
требования ДБН, с учетом специфики деятельности организаций и
предприятий данного ведомства, и утверждаются этим ведомством.
 2.6. РБН Украины включают региональные правила застройки насе-
ленных пунктов и территорий, разрабатываются и утверждаются в
порядке, установленном Законом Украины "Об основах градострои-
тельства".
 2.7. ТУ устанавливают требования к конкретным видам промышлен-
ной продукции строительного назначения, ее изготовлению, упаков-
ке,маркировке, приемке, контролю и испытаниям, транспортированию
и хранению.
 ТУ утверждаются заинтересованными организациями.
 2.8. Проекты ВБН, РБН, ТУ согласовываются с Минстройархитекту-
ры Украины.
 2.9. К НД могут разрабатываться Пособия, требования к которым
приведены в приложении 3.
 3. Требования к содержанию НД
 3.1. НД должны содержать требования, имеющие прямое отношение к
объекту стандартизации или нормирования и не дублирующие положе-
ния других НД.
 ВБН, РБН и ТУ не должны противоречить требованиям государствен-
ных НД.
 3.1.1. Требования НД должны быть направлены на обеспечение при-
оритета интересов потребителя продукции, работ, услуг и потребно-
стей общества, сохранения и рационального использования всех ви-
дов ресурсов и взаимоувязаны с другими НД.
 3.2. НД в области строительства включают обязательные и реко-
мендуемые требования.
 К обязательным относятся:
 - требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечиваю-
                       ДБН А.1.1-1-93 С.3
                       ------------------
щие их безопасность для жизни, здоровья и имущества населения,
охрану окружающей среды;
 - требования техники безопасности и производственной санитарии;
 - требования по обеспечению совместимости и взаимозаменяемости
продукции;
 - требования, обеспечивающие достоверность и единство измере-
ний, методов контроля качества продукции;
 - положения, обеспечивающие техническое единство при разработ-
ке, изготовлении /производстве/ и использовании /эксплуатации/
продукции, выполнении работ и оказании услуг: правила оформле-
ния технической документации, допуски и посадки, общие правила
обеспечения качества продукции, термины, определения и обозна-
чения.
 3.2.1. Обязательные требования НД Украины подлежат безусловно-
му соблюдению в соответствии со своим предназначением органами
управления, предприятиями и организациями, независимо от форм
собственности, а также гражданами, занимающимися индивидуально-
трудовой деятельностью.
 3.3. К рекомендуемым относятся другие требования к потреби-
тельским /эксплуатационным/ свойствам продукции, работам и услу-
гам.
 Эти требования становятся обязательными в случаях:
 - установленных законодательными актами Украины;
 - включения их в договор на разработку, изготовление и постав-
ку продукции, выполнение работ и оказание услуг;
 - документального заявления поставщика /исполнителя/ о соот-
ветствии продукции, работ и услуг этим требованиям.
 3.4. НД в области строительства, не предусматривающие обяза-
тельных требований к продукции, работам и услугам, являются ре-
комендуемыми.
 3.5. При разработке ДБН и ВБН на конкретную продукцию строи-
тельства должен быть обеспечен комплексный подход в установлении
требований к заданному объекту нормирования, включая его проекти-
рование, строительство /возведение, монтаж, устройство/ и эксп-
луатацию.
                       ДБН А.1.1-1-93 С.4
                       ------------------
                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                         Обязательное
              СХЕМА КЛАСCИФИКАЦИИ
     нормативных документов Украины в области строительства
  ------------------------------------------------------------------------------
  |                К  Л  А  С  С  Ы            |
  | --------------   --------------   --------------   -------------- |
  | |      |   |      |   |      |   |      | |
  | |   А   |   |   Б   |   |   В   |   |   Г   | |
  | |      |   |      |   |      |   |      | |
  | --------------   --------------   --------------   -------------- |
  ---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------
       |          |          |        |
   ---------------    --------     ---------------     |
   |   |   |    |   |     |   |   |     |
 -----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------
 |  |   |   |  П  |О  Д|  К  Л|  А | С  | С  Ы |       |
 | --------------------- --------------  ---------------------  -------     |
 | | А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 |  | В.1 || В.2 || В.3 |  | Г.1 |     |
 | --------------------- --------------  ---------------------  -------     |
 -----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------
   |    |   |      |     |   |   -------------------------
   |    |   |      |     |   ----------------        |
   |    |  К |  О   М | П   Л |  Е   К  С  Ы |        |
  ---------  |  ---------   |  ---------    -------------------------  |
  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |    |    |  |  |    |  |
-------|-------| -------|-------  |-------|------- ------- -------|------- -------|
|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2|  ||В.1.1|||В.1.2| |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||
-------|-------| -------|-------  |-------|------- ------- -------|------- -------|
    |    |    |     |    |      -------------------------  |
  -------  |   -------    |  -------   ------- ------- ------- -------|
  |А.1.3|  |   |А.3.3|    |  |В.1.3|   |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||
  -------  |   -------    |  -------   ------- ------- ------- -------|
        |          |                        |
      ---------        ------------                   |
      |  |  |         |  |  |                   |
    -------|-------      -------|-------             ------- |
    |А.2.1|||А.2.2|      |Б.2.1|||Б.2.2|             |В.3.1|--|
    -------|-------      -------|-------             ------- |
      --------         ---------                   |
    ------- -------      ------- -------             ------- |
    |А.2.3| |А.2.4|      |Б.2.3| |Б.2.4|             |В.3.2|---
    ------- -------      ------- -------             -------
                       ДБН А.1.1-1-93 С.5
                       ------------------
        КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ УКРАИНЫ
            В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
--------------------------------------------------------------------
Шифр І  Наименование классов,  І  Направление стандартизации и
   І  подклассов и комплексов І      нормирования
   І     документов     І
--------------------------------------------------------------------
 А.   Организационно-методические нормы, правила и стандарты
 А.1. Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация
              и метрология
А.1.1. Система стандартизации и    Задачи, объекты стандарти-
    нормирования в строитель-  зации и нормирования, методо-
    стве.            логия работ. Виды документов,
                  порядок и организация их раз-
                  работки, изменений, пересмот-
                  ра и применения, требования к
                  построению, содержанию, изло-
                  жению, оформлению, экспертизе,
                  согласованию, утверждению, ре-
                  гистрации, изданию и отмене
                  нормативных документов. Тер-
                  мины и определения, обозначе-
                  ния. Правила использования
                  международных и зарубежных
                  норм и стандартов. Органы
                  стандартизации и нормирова-
                  ния, порядок их аккредита-
                  ции и функционирования.
А.1.2. Система лицензирования и    Задачи, объекты лицензиро-
    сертификации в строи-    вания и сертификации, методо-
    тельстве           логия работ. Органы лицензиро-
                  вания, сертификации, порядок
                  их аккредитации и функциони-
                  рования.
А.1.3. Система метрологического    Задачи, правила метрологи-
    обеспечения в строитель-   ческого обеспечения, методо-
    стве             логия работ. Применяемые еди-
                  ницы измерений /физические
                  величины/.
 А.2. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность
А.2.1. Изыскания           Задачи, порядок проведения,
                  методология работ, требования
                  к составу и результатам работ
                  по инженерно-техническим, эко-
                  логическим и экономическим
                  изысканиям на стадиях проекти-
                  рования, строительства и эксп-
                  луатации строительных объек-
                  тов.
А.2.2. Проектирование         Стадийность проектирования,
                  требования к составу проект-
                  ной документации, порядок ее
                  разработки и внесения измене-
                  ний, согласования, эксперти-
                       ДБН А.1.1-1-93 С.6
                       ------------------
--------------------------------------------------------------------
Шифр І  Наименование классов,  І  Направление стандартизации и
   І  подклассов и комплексов І      нормирования
   І     документов     І
--------------------------------------------------------------------
                  зы, утверждения и передачи
                  заказчику. Авторский надзор.
А.2.3. Территориальная        Общие положения, назначение,
    деятельность в        виды работ и услуг, порядок
    строительстве        их выполнения. Обязанности и
                  права территориальных органи-
                  заций.
А.2.4. Система проектной       Требования к комплектности,
    документации для       содержанию, изложению и офор-
    строительства        млению проектной документации,
                  Нормоконтроль.
 А.3.      Производство продукции в строительстве
А.3.1. Управление, организация    Требования к технологиче-
    и технология         ской подготовке, организации
                  строительства и производству
                  строительных материалов, из-
                  делий и конструкций.
                  Организация использования
                  средств механизации строи-
                  тельства. Разработка и по-
                  становка продукции строи-
                  тельного назначения на про-
                  изводство. Управление каче-
                  ством строительства. Приемка
                  строительной продукции и ра-
                  бот.
А.3.2. Система стандартов       Требования по обеспечению
    безопасности труда      безопасного выполнения строи-
    в строительстве       тельно-монтажных и специаль-
                  ных работ. Общие требования
                  к приспособлениям, устройст-
                  вам и инструменту для безопас-
                  ного ведения работ.
А.3.3. Система технологической    Требования к составу, по-
    документации в строи-    рядку разработки, содержанию,
    тельстве           оформлению и утверждению про-
                  ектов производства работ, тех-
                  нологических карт и регламен-
                  тов.
  Б.             Градостроительство
Б.1.  Система градостроительной   Порядок составления градо-
    документации         строительных программ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

ЧЕКАЮ ДЗВІНКА
ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК МЕНЕДЖЕРА ?
або зверніться до нас з сайту через Telegram чи Whats'App